thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Palliative Care in  Oncology วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมตวันนา (The Tawana Bangkok Hotel) จัดโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยและสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ใบสมัคร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดกระดาษ A3 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดกระดาษ A2 ใบจองห้องพักรร.ตวันนา – สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPS) […]

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Palliative home care and community participation workshop วันที่ 17-18   มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม กฤษณา 1 ชั้น 1 โรงแรมพิมานการ์เด้นบูติก โฮเทล ขอนแก่น จำนวนผู้เข้าอบรม 66 คน จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์

News

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบรอบาลผู้ป่วยระยะท้าย รุ่นที่ 2  ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ระหว่างวันที่ 18 เมษายน– 11 สิงหาคม  2559 ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดโครงการอบรม ใบสมัครรุ่นที่ 2

News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  ด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม– 31 สิงหาคม  2559 ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 2พฤษภาคม 2559 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติผู้เข้าอบรม เอกสารประชาสัมพันธ์ และใบสมัคร รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลผู้สอนเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Training of the Trainers for Palliative Care Ward Nurse) ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 2559 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติก โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

Conference

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายได้ร่วมกับกรมการแพทย์และภาคีเครือข่ายจัดการอบรม 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016) Theme “Hospice-Palliative Care: New Paradigm to Integral health service” การดูแลแบบประคับประคอง: กระบวนทัศน์ใหม่บูรณาการสาธารณสุขไทยไร้รอยต่อ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ […]

การจัดอบรม หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Intensive Course in Palliative Care for Nurse Trainers) วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2558 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ณ ห้องประชุมสายวิสุทธิ์ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่  

จัดโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศครีนครินทร์       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าอบรม 116 คน  

1 3 4 5 6 7 15