thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนการประชุมวิชาการสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 หัวข้อ “Integrating Palliative Care in Cancer” ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ และ Pre Congress Workshop วันที่ 23 สิงหาคม 2566 […]

People

คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล นางสาว กนกวรรณ ฝายสำโรง นางสาว กนกวรรณ ชูชาติไทย นางสาว กนกวรรณ โภคา ดร. กนิษชานันท์    ช่วยเรือง นางสาว กนิษฐา แผ้วพลสง นาง กมลรัตน์ ศิริมั่งมูล นาง กมลรัตน์ ดินกามิน พญ. กฤตชญา ฤทธิ์ฤๅชัย พญ. กฤษณลักษณ์ […]

ขอเรียนเชิญบุคลากรสุขภาพเข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2565 ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย หัวข้อ “Palliative Care in Disruptive Era” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ปิดรับลงทะเบียนวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส่วนราชการต่างๆ ที่รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการต้นสังกัด   ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่นี่ ดู CV ของวิทยากรได้ที่นี่ […]

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ International Virtual Conference “Community-Based Palliative Care: The way Forward” Aug 26-27, 2021 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_74Cx2oNiQ_akIbEB_wBxFw ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่นี่ 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง คำแนะนำการดูแลประคับประคองในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนะนำโดย กรมการแพทย์ ร่วมกับสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย และ Thai Palliative Care Network ดาวน์โหลดคำแนะนำได้ที่ http://www.thaps.or.th/wp-content/uploads/2021/05/Recommendation-PC-and-Covid19.pdf

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32nd TASP Annual Scientific Meeting 2021 ในรูปแบบการประชุม Virtual Meeting ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ยังมีงาน Pre-congress จัดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยสแกน QR-CODE หรือกด link นี้ https://virtual-meeting.live/home.php ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7167010, 081-1707010 […]

ขอเรียนเชิญบุคลากรสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2564 ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย หัวข้อ “CARE AT THE END OF LIFE” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30- 16.45 น.   ปิดรับลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (ปิดลงทะเบียนแล้ว) ท่านสามารถดูกำหนดการประชุมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่นี่ ดู CV ของวิทยากรได้ที่นี่ […]

News

ประกาศสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ที่ 1/2564 แถลงการณ์ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เรื่อง “การใช้ยาโอปิออยด์ในวาระสุดท้ายของชีวิต (End of life)” อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ คำสั่งจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ตามทะเบียนเลขที่ 9/2560 ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ตามความในหมวดที่ 1 ข้อ 4 (4.5) วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้กับประชาชน จากมติคณะกรรมการบริหารสมาคม […]

ประกาศรับสมัครการฝึกอบรม Symptom Management in Palliative Care วันที่ 8-9 กันยายน 2563 จัดโดยศุนย์การุณรักษ์ รพ.ศรีนครินทร์ วิทยากรต่างประเทศจาก Australia และ Malaysia แปลการอบรมโดย อ.นภา หลิมรัตน์ รูปแบบการเรียนรู้: เรียนผ่าน Application Zoom Meeting กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย – การบรรยายเพื่อให้องค์ความรู้การจัดการอาการที่มีความสำคัญในผู้ป่วยระยะท้าย – case […]

1 2 3 15