thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
News
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบรอบาลผู้ป่วยระยะท้าย รุ่นที่ 2
March 24, 2016
0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบรอบาลผู้ป่วยระยะท้าย รุ่นที่ 2

 ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

(หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ระหว่างวันที่ 18 เมษายน– 11 สิงหาคม  2559

ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 1 เมษายน 2559

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดโครงการอบรม

ใบสมัครรุ่นที่ 2