thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
People
รายชื่อสมาชิกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
May 23, 2023
0
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
นางสาว กนกวรรณ ฝายสำโรง
นางสาว กนกวรรณ ชูชาติไทย
นางสาว กนกวรรณ โภคา
ดร. กนิษชานันท์    ช่วยเรือง
นางสาว กนิษฐา แผ้วพลสง
นาง กมลรัตน์ ศิริมั่งมูล
นาง กมลรัตน์ ดินกามิน
พญ. กฤตชญา ฤทธิ์ฤๅชัย
พญ. กฤษณลักษณ์ พูกจรูญ
นาง กอบกุล    เย่าเฉื้อง
นางสาว กังสดาล    เปลี่ยนวิจารณ์
นาง กัญญ์รินท์ พลบำรุง
นาง กัญญา ศรีอรุณ
นาง กัญญา แซ่เตียว
นางสาว กัญรัช ฐอสุวรรณ
ดร. กันตยา มานะกุล
นางสาว กัลยา แซ่ชิต
นางสาว       กัลยาณี    คำศรี
นางสาว กัลยารัตน์ วรรณวงศ์
นางสาว กาญจนา ครองธรรมชาติ
พญ. กานต์ชนก สุทธิผล
นางสาว การุญ แก้วสอน
รศ.ดร. กิตติกร นิลมานัต
นางสาว กิตติพร เอี๊ยะสมบูรณ์
นาง กิตติพรรณ์ ผาดโผน
นางสาว กิติมา ลิ้มประเสริฐ
นางสาว กุลธิดา    สัมมาวงศ์
นาง กุลวรรณ พุฒิดำรง
นางสาว กุศล นิมากร
นพ. เกริกศักดิ์ วารีใส
นาง เกศมณี บุญรอด
นางสาว เกษร คล้ายดวง
นาง เกษิณี เพชรศรี
นางสาว ขนิทฐา หาญประสิทธิ์คำ
นาง ขวัญใจ ใจทัศน์
ดร. ขวัญชนก    เหล่าสุนทร
พญ. ขวัญนุช ศรีกาลา
นางสาว จงกลนี แก้วเมือง
นพ. จตุภูมิ นีละศรี
พญ. จรรยาภรณ์ รัตนโกศล
นางสาว จรูญรัตน์ ศรีเศษพิมพ์
นพ. จักรินทร์ วัฒนะมงคล
พ.ท.หญิง จันทร์ธิดา    สุบุญ
นาง จันทร์เพ็ญ อุงอำรุง
นาง จารุวรรณ บุญรัตน์
นาง จารุวัฒน์ สิงจานุสงค์
นาง จิตรกร ลือศิริ
นาง จินดา ยอดเพ็ชร
นางสาว จินตนา ประทุมทอง
นาง จินตนารักษ์ สมสกุลชัย
นาง จิราพร ศิริโชค
นาง จีระวดี พุทธาสมศรี
นาง จีฬาพันธ์ รุจอุดมพร
นาง จีฬาพันธ์    รุจอุดมพร
นางสาว จุไรลักษณ์ แสนจันทร์
นาง จุลีพร ลาผ่าน
นางสาว จุฬามณี    คุณวุฒิ
นาง ฉัตรวิไล วิบูลย์วิภา
พญ. ฉัตรี หาญทวีพันธุ์
นางสาว ชญานันท์ ทิพย์ละมัย
นพ. ชนวัฒน์ เทศัญวิบูล
พญ. ชนิดา หอมหวน
พญ. ชเนตตา หัตถา
นาง ชลิกา สุวรรณวงศ์
คุณ ช่อมณฑา เคารพพงศ์
นพ. ชัชชัย ปรีชาไว
นางสาว ชุติวรรณ    ปุรินทราภิบาล
นาย ชุมพล รักษาสัตย์
พล.ต.ต.นพ. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ดร. เชษฐกานต์ เหล่าสุนทร
นพ. เชิดชาติ วิทูราภรณ์
นาย โชตินรินทร์ ไชยรินทร์
นาง ญาณิกา    เชษฐโชติศักดิ์
นาง ณัชฎาพร จันทรา
นาง ณัฐชญา บัวละคร
นางสาว ณัฐพร พนาลิกุล
นาง ณัฐพร    โพธิลุน
นาง ณัฐรุจาฑ์ สุกแดง
นาง ณิภา แสงกิตติไพบูลย์
พญ. ดลพร เขียวบรรจง
นางสาว ดวงใจ คำคง
นาง ดวงพร สายอร่าม
นางสาว ดารารัตน์    ศรีธรรมพินิจ
นพ. ดิเรก เอกบวรวงศ์
นพ. ดุสิต ขำชัยภูมิ
นาง เดือนฉาย อินทนพ
พญ. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง
พญ. ตรึงตา    จันทร์ภู่
นางสาว ตุลยาภรณ์ อัครพัฒน์
นางสาว เติมสุข รักษ์ศรีทอง
นาง ถนอมจิต    ใฝ่บุญ
นางสาว ทัศนีย์ ขาว
นาง ทิพย์พร    สงวนทรัพย์
นางสาว ทิพรัตน์    วิสุทธิเมธีกร
นาง ทิพวรรณ    ทองบริสุทธิ์
นางสาว ทิพวรรณ    วงษ์สินธุ์
นาง ทิพสุคนธ์ คูณแก้ว
พญ. ทิพาพร ทองมาก
นางสาว เทวี ไชยะเสน
นางสาว ธนันญา อาษากิจ
นางสาว ธนาภรณ์ กุลทัพ
นาง ธรรมสรณ์ ขุนรักษ์
นาง ธัญยธรณ์    เกษรแก้ว
นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ
นางสาว ธิดารัตน์ สมิตานนท์
พญ. ธิตินัฐ ทัศคร
นาย ธีระ ณ วังขนาย
นาง นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช
นางสาว นงลักษณ์ ทองอินทร์
นพ. นพดล โสภารัตนาไพศาล
นางสาว นพรัตน์    จงจิตต์
นางสาว นภชนก บุญเสมอ
นาง นภัสกร    จันทร์สอน
พญ. นภัสวรรณ์ ภูริพันธ์ภิญโญ
นาง นภา ยิ้มเสถียร
นาง นภาพร    ตั้งพูลผลวนิชย์
นาง นภาวรรณ จันเต็ม
ร.อ.หญิง นฤตยา วโรทัย
นาง นฤมล ศรีอินทราวานิช
พญ. นวพร ตันศิริ
นพ. นัฐพล กาฬปักษี
นางสาว นันทิยา แก้ววงษา
นาง นัยนา ดีชู
นางสาว นัยนา แจ้งประจักษ์
พญ. นัยนา พาน้อย
พญ. นาฏ ฟองสมุทร
นางสาว นาตญา บุตรวงษ์
นาง นารีลักษณ์ ตะเภาทอง
นาง น้ำค้าง พรหมเสน
นางสาว น้ำทิพย์ โอรุ่งเรือง
นางสาว นิตยา ปรีชานุช
นางสาว นิตยา สาระสิทธิ์
นาง นิตยา    ปรีชายุทธ
นางสาว นิธิภัทร รองเดช
พญ. นิพาดา โพษิตลิมปกุล
นางสาว นิภา    นิยมไทย
นาง นิรภา กรึงไกร
พญ. นิศา    มะเครือสี
นางสาว นิศากร พึ่งน้ำ
พญ. นิศาชล เดชเกรียงไกรกุล
พญ. นิษฐา เอื้ออารีมิตร
พญ. นิสิตา นาทประยุทธ์
พญ. เนติรัตน์ กิตติญาณปัญญา
นางสาว บรรจง นิธิปรีชานนท์
รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ
นาง บุญเกื้อ กาญจันดา
นางสาว บุญช่วย พึ่งจีน
นาง บุญสม อรรถจรูญ
คุณ บุษรา เทพาวัฒนาสุข
นาง เบญจวรรณี ลออ
นพ. ปกป้อง เชื้อสุวรรณ
ผศ.พญ. ปฐมพร ศิรประภาศิริ
นาง ปนัดดา สุวรรณ
นางสาว ปพิชญาลักษณ์    ตันดี
นางสาว ประกายแก้ว กิ่งโก้
นาง ประดับ    ภักดีพิน
พญ. ประทุมทิพย์ พงศ์พรทรัพย์
นาง ประสบสุข อินทรักษา
พญ. ปรารถนา    โกศลนาคร
นางสาว ปริษา    เกยใชย
นาง ปวันรัตน์ ประทีปะวณิช
นาง ปารณีย์    มากดี
นาง ปาริชาติ เพียสุพรรณ์
นาง ปาริชาติ เพียสุพรรณ์
พญ. ปาริชาติ    เมืองไทย
นางสาว ปิยพร    อันพามา
นาง ปิยภัทร บุญสำเร็จ
นางสาว ปิยะพร วัฒนหงส์
นางสาว ปิยะพร    วัฒนหงส์
นางสาว เปรมวดี เพ็งชะตา
นางสาว ผกา แก้วมณี
นพ. พงศ์เทพ ศรีสมทรง
นาย พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร
นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์
นพ. พงษ์ศักดิ์    สารเจริญ
นางสาว พงษ์สุดา    อ่อนอา
พญ. พนมพร เฉลิมชาติ
นางสาว พนารัตน์ ตัณฑ์ไพบูลย์
นาง พนิด พลตะคุ
พญ. พนิดา เหลือล้น
นางสาว พรทิพย์ จุลสม
นางสาว พรทิภา    พุทธินันทโอภาส
นาง พรปวีณ์ ถิรไชยนันท์
นางสาว พรพิมล ท้วมอ้น
พญ. พรรณทิพา ไตรประวัติ
พญ. พรรณทิภา ไตรประวัติ
นางสาว พรรณรัตน์    นพคุณ
นาง พรรณี    อ่าวเจริญ
นาง พวงทอง ซุ้มบัณฑิต
นางสาว พวงทอง อินใจ
นพ. พศิน ภูริธรรมโชติ
นพ. พัชรพล พงษ์ภักดี
นาง พัชร์ภัค    อังกลมเกลียว
นางสาว พัชรินทร์ ประดิษฐ์
นางสาว พัชรี ประไพพิณ
พญ. พัชรี ขันติพงษ์
นาง พาศนา บุณยะมาน
นาง พิกุลแก้ว ศรีวรรณะ
นพ. พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ
นพ. พิภพ จิตรนำทรัพย์
นาง พิมพ์นิภา ธนาสุริยฉัตร์
นาง พิมลวรรณ    กัมปนานุรักษ์
นางสาว พิราวัลย์ ฆารโสภณ
นางสาว พิสมัย เกิดกำบท
นางสาว เพชรแท้ บุตรเอก
นางสาว เพลินพิศ มีศิริ
นาง เพียรศรี จันทร์พงษ์แก้ว
นางสาว แพงพรรณ ศรีบุญลือ
พ.ต.ท.หญิง แพรวพรรณ แดงอุดม
นางสาว ไพรินทร์    ทองฉิม
นาย ภพธรรม วิชาดี
นาง ภมร แช่มรักษา
นางสาว ภรภร พิมาลัย
พญ. ภวิกา ทั้งสุข
นางสาว ภัทรนุช    ภูมิพาน
นาง ภัทรานิษฐ์ เมธีพิสิษฐ์
นาง ภัสสรา ตลับทอง
นาง ภิญญพัชณ์ เรืองปภินทิพย์
นางสาว ภิษฐ์จีรัชญ์ พัชรกุลธนา
นพ. ภูษณุ    ธนาพรสังสุทธิ์
นาง มณฑิรา สิงหกองกุล
นางสาว มณี สุขประเสริฐ
คุณ มณีกานต์ สาวงศ์นาม
นางสาว มณีภรณ์ โสมานุสรณ์
นางสาว มนัสพรรณ กลั่นสุข
นางสาว มยุรา ศรีอินทร์
นางสาว มรกต บุญญานุรักษ์
นาง มารยาท สุจริตวรกุล
นาง มาลินันท์    พิมพ์พิสุทธิพงศ์
นาง มาลินี นิลดำ
นาง มาวัลย์ รักษนาเวศ
พญ. โมฬี นาคสาร
นพ. ยุทธกรานต์ ชินโสตร
นาง ยุพา วงษ์มูล
นาง ยุพิณ    คำกรุ
นาง ยุภดี สงวนพงษ์
นาง ยุภาพร เตชะมาถาวร
นาง รวมพร ลออจันทร์
นางสาว ระพีพรรณ พวงแก้ว
นางสาว รักษ์ชนก    สุคนธปฏิภาค
นาง รัชนี ศรีภูมาตร
นาง รัชนีพรรณ โสดวรรณ
นางสาว รัชนีวรรณ กวดนอก
นางสาว รัตติญา แซ่ฮ่อง
นางสาว รัตนา นิยมชาติ
นาง รัตนา นิลวัชรารัง
นาง รัตนา ธรรมทาทอง
นาง รัตนาภรณ์ รักชาติ
นาง รัตนาภรณ์ ศิริเกต
นางสาว รัตนาวรรณ ต้นกุระ
นางสาว รัศมี แสงภักดิ์
นาง รัศมี สินพร
นางสาว รัสรินทร์ เสถียรภัทรนันท์
นาง รำภา อำนาจสิงห์
นางสาว รินทร์ลภัส ใสยัน
พญ. รุ้งรวี นิพิฐวัธนะผล
นาง รุ่งรัตน์ เภสัชชา
นาง เรณู อินต๊ะพันธุ์
นาย เรวัต แย้มสุดา
พญ. เรือนขวัญ    กัณหสิงห์
นพ. โรจนศักดิ์ ทองคำเรือง
นาง ฤทัยกานต์    ปาโกวงค์
นางสาว ลดาวัลย์ ผาสุข
นาง ลัดดาวรรณ สุวรรณเขต
พญ. ลำพวน มะประโพธิ์
นาง ลำยอง เลขนอก
พญ. วชิรยา จึงเจริญนรสุข
พญ. วณิชยา สีชมพู
พญ. วทันยา ใจวงศ์
นางสาว วนิดา วิญญูหัตถกิจ
น.ท.หญิง วรรณพร นิติธรรมวุฒิ
นาง วรรณพร วัฒนะวงษ์
นางสาว วรรณระวี อัคนิจ
นาง วรรณฤดี    หทัยพิทักษ์
นาง วรรณา อุ่นยิ่งเจริญ
นางสาว วรางคณา คำยิ่ง
นางสาว วราภรณ์    คงสุวรรณ
นางสาว วราลักษณ์ โพธิจักร์
นาง วรินทร์ทิพย์ ภูเงิน
นางสาว วริศยา แก่นนาคำ
นาง วลัยพร วงษ์สินธน
นางสาว วลัยรัตน์ ไร่ใหญ่
พญ. วลีรัตน ไกรโกศล
นางสาว ววรรณา อรรถเมธากุล
คุณ วัชราภรณ์ ศรีโสภา
นาง วัชรินทร์ อิงคณินันณ์
นางสาว วัชรินทร์ โปธาเมือง
นาง วาสนา เสี้ยวทอง
นางสาว วาสนา    ชื่นใจหวัง
นพ. วิธวินท์ ฝักเจริญผล
พญ. วิภา อุทยานินทร
นาง วิภาพร จันทโรภาส
นางสาว วิภาวดี จันทรนัน
นาง วิยะดา วัฒนกุล
ผศ.ดร. วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
นาง วิราสิณี จิตบำรุง
นางสาว วิลดา    โสภณรัตน์
นาง วิลาวัลย์ คุ้มสุวรรณ
นางสาว วิไลวรรณ จันทร์ชนะ
นาง วิไลวรรณ จี๋คีรี
นาง วิวรรธณ์ ทางเจริญ
พญ. วีรจิตร ทิพย์ประเสริฐ์
นพ. วีรชัย สัจจเทพ
พญ. ศรัณยา    ประทัยเทพ
พญ. ศรีรัตน์ มากมาย
นาง ศรีวรรณ ช่วยนุกูล
คุณ ศศิญา เรืองธนานนท์
นาง ศศิณี สุวพิศ
นางสาว ศศิธร กรุณา
นาง ศศิธารา มูลทอง
นางสาว ศศิเมษ มีศิริ
นางสาว ศากุน ปวีณวัฒน์
นาง ศิริมา นุชเจริญ
นาง ศิริมา โกมารทัต
นางสาว ศิริรัตน์ วันตรี
นาง ศิริวรรณ    ศรีอินทร์
พญ. ศิริวรรณ    จิตตปราณีรัชต์
พญ. ศิริวรรณ    เชาว์โน
นางสาว ศิริโสภา จรรยาสิงห์
นาย ศีลวันต์    สถิตย์รัตนชีวิน
นพ. ศุภชาติ ชมภูนุช
นพ. ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง
นาง ศุภัสรา วงศ์นารัตน์
นางสาว สกลวรรณ ผ่องอารมย์
นาง สงบ จันทร์ธรรม
นางสาว สทัสยา มาอิ่มใจ
นพ. สมชาย มีศิริ
นาง สมบัติ ฝั่งสระ
นางสาว สมปอง บุญอินทร์
นางสาว สมพร    ยาเภา
นาง สมร เรือนดี
นางสาว สมศรี สัจจะสกุลรัตน์
พญ. สมหญิง ศิรีจานุสรณ์
นาง สรรสนีย์ จันทร์มา
นางสาว สรัญญาพร    รักษ์วิชานันท์
นาง สรัญยา เทพสุวรรณ
นาง สโรชินี หมาดดำ
นาง สลวย    วรสุทธิพงษ์
นพ. สาธิต ก้านทอง
นพ. สามารถ ภูวไพรศิริศาล
นาง สายใจ    ฉายสุรีศรี
นางสาว สำราญ เจือจันทร์
นางสาว สิริกัญญา ศิริสม
นาง สิริภรณ์ เอี่ยมโอฐ
ผศ.ดร. สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์
นาง สิริรัตน์ ลมจะโปะ
นางสาว สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์
พญ. สิรี    สุขานนท์สวัสดิ์
นางสาว สิวรี พิศุทธิ์สินธพ
นาง สุกัญญา พาสว่าง
พญ. สุกานดา วงศ์ภาคำ
คุณ สุกานต์ดา เด่นจันตา
พญ. สุขใจ บูรณบัญญัติ
นางสาว สุขฤทัย บุจนานนท์
นางสาว สุจิตรา กอบการดี
นางสาว สุชาดา พุฒิเพ็ญ
พญ. สุชีรา อมรมหพรรณ
นาง สุชีวา ศิริภิรมย์
นพ. สุดเขต ด้วงชนะ
นางสาว สุดารัตน์ ศรีทอง
พญ. สุดารัตน์    ศิริชัยพรศักดิ์
นางสาว สุติภรณ์ ณะช้อย
นางสาว สุธนี นิติธรรมสกุล
นาง สุธีรา พิมพ์รส
นางสาว สุนทรี อุดมทรัพย์ไพศาล
นางสาว สุนันทา    สุวรรณ
คุณ สุนิศา บุตรขุนทอง
พญ. สุนี จิรสมิทธา
นางสาว สุปรียา ดียิ่ง
นาง สุพรรณี จิตต์สุคนธ์
พญ. สุพรรณี สุดสา
นาวาอากาศโทหญิง สุพัตรา กิจวิสาละ
นาง สุพัตรา    อุปนิสากร
นพ. สุภาพ มะเครือสี
นพ. สุภาพ    มะเครือสี
คุณ สุภาพรรณ ชูประเสริฐ์
นาง สุภาภัค    สิงห์เสนา
นางสาว สุภี วัฒนสิทธิ์
นาง สุมลทิพย์    พูลนิ่ม
พญ. สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง
นพ. สุรพงษ์ แสนโภชน์
นาง สุริยา ปะทะขีนัง
นาง สุรีพร ศิริยะพันธุ์
นาง สุวรรณา วัชรสินธุ์
นาง สุวรรณี เจียงพุทรา
พว. สุวารีวรรณ จิระเสวกดิลก
นาง เสริมสุข ธัญญะวัน
พญ. เสาวลักษณ์ ชาวโพนทอง
พญ. แสงดาว    มยุระสาคร
พญ. หทัย ธาตุทำเล
นางสาว อนัญญา ผลจันทร์
นาย อนุรุธ ว่องวานิช
นพ. อภิชาติ สุวรรณโส
นางสาว อภิรดี การะเกต
นางสาว อมรพันธ์ ธานีรัตน์
นาง อรพรรณ    ไชยเนตร
นพ. อรรถกร รักษาสัตย์
นาง อรวรรณ พุ่มผกา
ผศ.ดร. อรสา กงตาล
นางสาว อรอวล ลาภเจริญ
นางสาว อรัญญา สกุลสัน
นาง อร่าม สุวรรณโน
นางสาว อรุณรัตน์    ศรีจัทรนิตย์
นาง อรุณวรรณ สรรพสมบัติ
นางสาว อรุณี โชคดำรงสุข
นางสาว อรุโณทัย คำแก้ว
พว. อังคณา อิ้วชาวนา
นาง อังศุมา    อภิชาโต
พญ. อัจฉริยา เจริญธัญรักษ์
นางสาว อัจฉรียา ปทุมวัน
นาง อัญชลี วิเศษชุนหศิลป์
นาง อัญญา อุทรักษ์
นางสาว อัมพวรรณ เยสุวรรณ์
นาง อัยรินทร์    พิพัฒน์ชาติกุล
นพ. อานุภาพ เลขะกุล
นาง อาภรณ์ ฟูกุล
ดร. อาภรณ์ คำก้อน
นาง อารียา บุญคุ้ม
นางสาว อารีรัตน์ ชวาลา
นาง อิงอร แซ่ลิ้ม
นางสาว อิงอร ศุภจิตเกษม
นาง อิชญา พงษ์อร่าม
นางสาว อินทิรา มหาวีรานนท์
นพ. อุกฤษฎ์    มิลินทางกูร
นพ. อุดมศักดิ์ บุญส่งทรัพย์
นพ. อุดมศักดิ์ บุญส่งทรัพย์
นาง อุทัยวรรณ์ แจ่มถาวร
นาง อุบล    สุวรรณมณี
พญ. อุมาภรณ์ พงษ์พันธุ์
นางสาว อุระวรา บุญเจื้อ
นาง อุรา    แสงเงิน
นาง อุไรรัตน์ ทองขุนดำ
นางสาว อุไรวรรณ ลือสุวรรณกิจ
นาง อุไรวรรณ    พลจร
นาง อุษณี ถาวรชาติ