thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์
News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  ด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม– 31 สิงหาคม  2559 ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 2พฤษภาคม 2559 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติผู้เข้าอบรม เอกสารประชาสัมพันธ์ และใบสมัคร รุ่นที่ 3

Conference

ทางสมาคมผู้ป่วยระยะท้ายได้จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Training of Palliative Care for Trainers) ระยะเวลา 5 วัน ระหว่าง วันที่ 19 -23 กรกฏาคม 2557 

Conference

วันนี้ (9 ส.ค.56)  เวลา 14.30 น. ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงบรรยายเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย” พระราชทานแก่ศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โดยมี ศ. นพ. ประสิทธิ์  วัฒนาภา รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช  และรศ.นพ. รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ […]