thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์
News

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วยท้ายของชีวิต “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี ” วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหล Brochure  

โครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พลังเครือข่าย” วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 โรงแรงเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ประชุมวิชาการ หัวข้อ  Palliative Care for Pharmacists  จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18-19 พ.ค. 2559 ห้องประชุมมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 102 คน   วัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด […]

Conference

ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการด้าน Palliative Care ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวข้อ Pain and Palliative Care for Doctors, Communication skills in Palliative care workshop, และ Basic Certificate Course in Palliative Medicine”   ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – […]

News

ตารางการอบรม Symptom management workshop ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เวลา กิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 08.30 – 9.00 น. Registration 09.00 – […]