thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
News
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง
March 24, 2016
0

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  ด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง

ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม– 31 สิงหาคม  2559 ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 2พฤษภาคม 2559

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ดูคุณสมบัติผู้เข้าอบรม

เอกสารประชาสัมพันธ์ และใบสมัคร รุ่นที่ 3