thapsocie@gmail.com 043 366655
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน– 11 สิงหาคม 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม– 31 สิงหาคม 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดาวน์โหลด ตารางฝึกอบรม ปี 2559
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในหัวข้อเรื่อง ตายดีที่บ้าน:การดูแลรักษาอาการทางกายที่บ้าน
ความเป็นมาของสมาคมฯ

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เป็นองค์กรที่พัฒนามาจากเครือข่าย palliative care ในโรงเรียนแพทย์ (Medical Schools Palliative Care Network, MS-PCARE) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ระยะ 4 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ สร้างเครือข่าย พัฒนาคน และพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในบริบทของสังคมไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 1.  เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทของสังคมไทย
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับบุคลากรทุกระดับ
 3. รวบรวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและการวางแผนนโยบายการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
 4. ประสานงานกับองค์กรที่ให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายทั้งในและต่างประเทศ
 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้กับประชาชน
 6. สนับสนุนการทำงานของบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว ทางด้านวิชาการ บริหารจัดการ งานวิจัย และสุขภาวะในการทำงาน
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต
 1. โครงการสร้างความตระหนักเรื่องวิถึสู่การตายอย่างสงบ [ความตาย พูดได้]
 2. โครงการสร้างและจัดการความรู้ระบบบริการสาธารณสุขที่สร้างเสริมสุขภาวะ
 3. โครงการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุขในการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการศึกษาทางระบาดวิทย
 4. โครงการสานต่อกิจกรรมเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และเภสัชกร
 6. โครงการฝึกพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาและผู้ดูแลผู้ป่วย

พันธกิจของสมาคมฯ

มุ่งมั่นในการร่วมมือกัน พัฒนาให้เกิดการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

ร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Palliative Care in  Oncology วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมตวันนา (The Tawana Bangkok Hotel) จัดโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยและสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ใบสมัคร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดกระดาษ A3 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดกระดาษ A2 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 043-366655, 094-0184301 […]

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Palliative home care and community participation workshop วันที่ 17-18   มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม กฤษณา 1 ชั้น 1 โรงแรมพิมานการ์เด้นบูติก โฮเทล ขอนแก่น จำนวนผู้เข้าอบรม 66 คน จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์

News

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบรอบาลผู้ป่วยระยะท้าย รุ่นที่ 2  ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ระหว่างวันที่ 18 เมษายน– 11 สิงหาคม  2559 ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดโครงการอบรม ใบสมัครรุ่นที่ 2

News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  ด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม– 31 สิงหาคม  2559 ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 2พฤษภาคม 2559 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติผู้เข้าอบรม เอกสารประชาสัมพันธ์ และใบสมัคร รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลผู้สอนเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Training of the Trainers for Palliative Care Ward Nurse) ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 2559 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติก โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

Conference

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายได้ร่วมกับกรมการแพทย์และภาคีเครือข่ายจัดการอบรม 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016) Theme “Hospice-Palliative Care: New Paradigm to Integral health service” การดูแลแบบประคับประคอง: กระบวนทัศน์ใหม่บูรณาการสาธารณสุขไทยไร้รอยต่อ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ […]

การจัดอบรม หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Intensive Course in Palliative Care for Nurse Trainers) วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2558 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ณ ห้องประชุมสายวิสุทธิ์ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่  

จัดโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศครีนครินทร์       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าอบรม 116 คน  

Load more

เว็บที่เกี่ยวข้อง

เว็บที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ