thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
แถลงการณ์ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย การใช้ยาโอปิออยด์ในวาระสุดท้ายของชีวิต (End of life)
CARE AT THE END OF LIFE การประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2564
ความเป็นมาของสมาคมฯ

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เป็นองค์กรที่พัฒนามาจากเครือข่าย palliative care ในโรงเรียนแพทย์ (Medical Schools Palliative Care Network, MS-PCARE) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ระยะ 4 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ สร้างเครือข่าย พัฒนาคน และพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในบริบทของสังคมไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 1.  เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทของสังคมไทย
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับบุคลากรทุกระดับ
 3. รวบรวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและการวางแผนนโยบายการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
 4. ประสานงานกับองค์กรที่ให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายทั้งในและต่างประเทศ
 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้กับประชาชน
 6. สนับสนุนการทำงานของบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว ทางด้านวิชาการ บริหารจัดการ งานวิจัย และสุขภาวะในการทำงาน
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต
 1. โครงการสร้างความตระหนักเรื่องวิถึสู่การตายอย่างสงบ [ความตาย พูดได้]
 2. โครงการสร้างและจัดการความรู้ระบบบริการสาธารณสุขที่สร้างเสริมสุขภาวะ
 3. โครงการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุขในการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการศึกษาทางระบาดวิทย
 4. โครงการสานต่อกิจกรรมเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และเภสัชกร
 6. โครงการฝึกพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาและผู้ดูแลผู้ป่วย

พันธกิจของสมาคมฯ

มุ่งมั่นในการร่วมมือกัน พัฒนาให้เกิดการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32nd TASP Annual Scientific Meeting 2021 ในรูปแบบการประชุม Virtual Meeting ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ยังมีงาน Pre-congress จัดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยสแกน QR-CODE หรือกด link นี้ https://virtual-meeting.live/home.php ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7167010, 081-1707010 […]

ขอเรียนเชิญบุคลากรสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2564 ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย หัวข้อ “CARE AT THE END OF LIFE” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30- 16.45 น. โดยลงทะเบียนและชำระเงินออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3sP2N0G   ปิดรับลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ท่านสามารถดูกำหนดการประชุมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่นี่ ดู CV […]

News

ประกาศสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ที่ 1/2564 แถลงการณ์ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เรื่อง “การใช้ยาโอปิออยด์ในวาระสุดท้ายของชีวิต (End of life)” อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ คำสั่งจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ตามทะเบียนเลขที่ 9/2560 ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ตามความในหมวดที่ 1 ข้อ 4 (4.5) วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้กับประชาชน จากมติคณะกรรมการบริหารสมาคม […]

ประกาศรับสมัครการฝึกอบรม Symptom Management in Palliative Care วันที่ 8-9 กันยายน 2563 จัดโดยศุนย์การุณรักษ์ รพ.ศรีนครินทร์ วิทยากรต่างประเทศจาก Australia และ Malaysia แปลการอบรมโดย อ.นภา หลิมรัตน์ รูปแบบการเรียนรู้: เรียนผ่าน Application Zoom Meeting กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย – การบรรยายเพื่อให้องค์ความรู้การจัดการอาการที่มีความสำคัญในผู้ป่วยระยะท้าย – case […]

เนื่องด้วยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการทางไกล หัวข้อ Management of Dyspnea in Palliative Care ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom Meeting วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยสามารถชมย้อนหลังได้ในระยะเวลา 3 เดือน ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส่วนราชการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการต้นสังกัด […]

เนื่องด้วยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กำหนดจัดประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2563 หัวข้อ Palliative Care in Pandemic ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom Webinar วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยรับชมย้อนหลังได้ในระยะเวลา 3 เดือน ขอเรียนเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกลดังกล่าว (ขออภัย ปิดรับลงทะเบียนแล้ว) การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส่วนราชการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการต้นสังกัด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปสเตอร์ที่แนบด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ […]

Palliative Care in Advance Dementia
October 29, 2019

ขอเชิญบุคลากรสุขภาพและผู้สนในเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Palliative Care in Advance Dementia วิทยากรโดย Adj. Assoc, Prof. Allyn Hum 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น การสมัครลงทะเบียนภายใน 11 ธ.ค. 2562 ทาง www.karunruk.com ดูโครงการประชุม ดูกำหนดการ […]

Load more

เว็บที่เกี่ยวข้อง

เว็บที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ