thapsocie@gmail.com 043 366655
การประชุมวิชาการ Palliative care in Oncology
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน– 11 สิงหาคม 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลแบบประคับประคอง
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม– 31 สิงหาคม 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดาวน์โหลด ตารางฝึกอบรม ปี 2559
ความเป็นมาของสมาคมฯ

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เป็นองค์กรที่พัฒนามาจากเครือข่าย palliative care ในโรงเรียนแพทย์ (Medical Schools Palliative Care Network, MS-PCARE) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ระยะ 4 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ สร้างเครือข่าย พัฒนาคน และพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในบริบทของสังคมไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 1.  เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทของสังคมไทย
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับบุคลากรทุกระดับ
 3. รวบรวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและการวางแผนนโยบายการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
 4. ประสานงานกับองค์กรที่ให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายทั้งในและต่างประเทศ
 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้กับประชาชน
 6. สนับสนุนการทำงานของบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว ทางด้านวิชาการ บริหารจัดการ งานวิจัย และสุขภาวะในการทำงาน
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต
 1. โครงการสร้างความตระหนักเรื่องวิถึสู่การตายอย่างสงบ [ความตาย พูดได้]
 2. โครงการสร้างและจัดการความรู้ระบบบริการสาธารณสุขที่สร้างเสริมสุขภาวะ
 3. โครงการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุขในการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการศึกษาทางระบาดวิทย
 4. โครงการสานต่อกิจกรรมเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และเภสัชกร
 6. โครงการฝึกพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาและผู้ดูแลผู้ป่วย

พันธกิจของสมาคมฯ

มุ่งมั่นในการร่วมมือกัน พัฒนาให้เกิดการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

ประชุมวิชาการ หัวข้อ  Palliative Care for Pharmacists  จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18-19 พ.ค. 2559 ห้องประชุมมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 102 คน   วัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด […]

Conference

ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการด้าน Palliative Care ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวข้อ Pain and Palliative Care for Doctors, Communication skills in Palliative care workshop, และ Basic Certificate Course in Palliative Medicine”   ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – […]

News

ตารางการอบรม Symptom management workshop ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เวลา กิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 08.30 – 9.00 น. Registration 09.00 – […]

ร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Palliative Care in  Oncology วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมตวันนา (The Tawana Bangkok Hotel) จัดโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยและสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ใบสมัคร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดกระดาษ A3 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดกระดาษ A2 ใบจองห้องพักรร.ตวันนา – สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (THAPS) […]

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Palliative home care and community participation workshop วันที่ 17-18   มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม กฤษณา 1 ชั้น 1 โรงแรมพิมานการ์เด้นบูติก โฮเทล ขอนแก่น จำนวนผู้เข้าอบรม 66 คน จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์

Load more

เว็บที่เกี่ยวข้อง

เว็บที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ