thapsocie@gmail.com 043 366655
วีดิทัศน์ แนะนำชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
การประชุมวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
Symptom Management in Palliative Care November 9 – 11, 2016
ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ
นำเสนอผลงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วยท้ายของชีวิต “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี”
วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559
โครงการฝึกอบรม Bereavement care workshop
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
ดาวน์โหลด ตารางฝึกอบรม ปี 2559
ความเป็นมาของสมาคมฯ

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เป็นองค์กรที่พัฒนามาจากเครือข่าย palliative care ในโรงเรียนแพทย์ (Medical Schools Palliative Care Network, MS-PCARE) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ระยะ 4 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ สร้างเครือข่าย พัฒนาคน และพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในบริบทของสังคมไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 1.  เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทของสังคมไทย
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับบุคลากรทุกระดับ
 3. รวบรวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและการวางแผนนโยบายการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
 4. ประสานงานกับองค์กรที่ให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายทั้งในและต่างประเทศ
 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้กับประชาชน
 6. สนับสนุนการทำงานของบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว ทางด้านวิชาการ บริหารจัดการ งานวิจัย และสุขภาวะในการทำงาน
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต
 1. โครงการสร้างความตระหนักเรื่องวิถึสู่การตายอย่างสงบ [ความตาย พูดได้]
 2. โครงการสร้างและจัดการความรู้ระบบบริการสาธารณสุขที่สร้างเสริมสุขภาวะ
 3. โครงการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุขในการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการศึกษาทางระบาดวิทย
 4. โครงการสานต่อกิจกรรมเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และเภสัชกร
 6. โครงการฝึกพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาและผู้ดูแลผู้ป่วย

พันธกิจของสมาคมฯ

มุ่งมั่นในการร่วมมือกัน พัฒนาให้เกิดการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ การประชุมวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี

Downloads

ดาวน์โหลดสไลด์ การประชุมวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  1 นโยบายด้านการดูแลฯ – พญ.ฉันทนา  1 นโยบายด้านการดูแลฯ – นพ. ชูชัย ศรชำนิ  2 อาสาสมัครสงขลา  3 Best practice – พัฒนา PC ยโสธร  3 […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Symptom Management in Palliative Care November 9 – 11, 2016 ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลดข้อมูลได้จากลิงค์ด้านล่าง 1. Principles of Symptom Management 2. Pain Assessment 3. Pain Management 4. Case Discussion […]

News

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วยท้ายของชีวิต “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี ” วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหล Brochure  

โครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พลังเครือข่าย” วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 โรงแรงเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

Load more

เว็บที่เกี่ยวข้อง

เว็บที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ