thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
แถลงการณ์ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย การใช้ยาโอปิออยด์ในวาระสุดท้ายของชีวิต (End of life)
ความเป็นมาของสมาคมฯ

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เป็นองค์กรที่พัฒนามาจากเครือข่าย palliative care ในโรงเรียนแพทย์ (Medical Schools Palliative Care Network, MS-PCARE) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ระยะ 4 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ สร้างเครือข่าย พัฒนาคน และพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในบริบทของสังคมไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 1.  เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทของสังคมไทย
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับบุคลากรทุกระดับ
 3. รวบรวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและการวางแผนนโยบายการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
 4. ประสานงานกับองค์กรที่ให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายทั้งในและต่างประเทศ
 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้กับประชาชน
 6. สนับสนุนการทำงานของบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว ทางด้านวิชาการ บริหารจัดการ งานวิจัย และสุขภาวะในการทำงาน
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต
 1. โครงการสร้างความตระหนักเรื่องวิถึสู่การตายอย่างสงบ [ความตาย พูดได้]
 2. โครงการสร้างและจัดการความรู้ระบบบริการสาธารณสุขที่สร้างเสริมสุขภาวะ
 3. โครงการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุขในการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการศึกษาทางระบาดวิทย
 4. โครงการสานต่อกิจกรรมเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และเภสัชกร
 6. โครงการฝึกพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาและผู้ดูแลผู้ป่วย

พันธกิจของสมาคมฯ

มุ่งมั่นในการร่วมมือกัน พัฒนาให้เกิดการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

News

ประกาศสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ที่ 1/2564 แถลงการณ์ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เรื่อง “การใช้ยาโอปิออยด์ในวาระสุดท้ายของชีวิต (End of life)” อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ คำสั่งจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ตามทะเบียนเลขที่ 9/2560 ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ตามความในหมวดที่ 1 ข้อ 4 (4.5) วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้กับประชาชน จากมติคณะกรรมการบริหารสมาคม […]

ประกาศรับสมัครการฝึกอบรม Symptom Management in Palliative Care วันที่ 8-9 กันยายน 2563 จัดโดยศุนย์การุณรักษ์ รพ.ศรีนครินทร์ วิทยากรต่างประเทศจาก Australia และ Malaysia แปลการอบรมโดย อ.นภา หลิมรัตน์ รูปแบบการเรียนรู้: เรียนผ่าน Application Zoom Meeting กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย – การบรรยายเพื่อให้องค์ความรู้การจัดการอาการที่มีความสำคัญในผู้ป่วยระยะท้าย – case […]

เนื่องด้วยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการทางไกล หัวข้อ Management of Dyspnea in Palliative Care ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom Meeting วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยสามารถชมย้อนหลังได้ในระยะเวลา 3 เดือน ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส่วนราชการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการต้นสังกัด […]

เนื่องด้วยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กำหนดจัดประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2563 หัวข้อ Palliative Care in Pandemic ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom Webinar วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยรับชมย้อนหลังได้ในระยะเวลา 3 เดือน ขอเรียนเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกลดังกล่าว (ขออภัย ปิดรับลงทะเบียนแล้ว) การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส่วนราชการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการต้นสังกัด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปสเตอร์ที่แนบด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ […]

Palliative Care in Advance Dementia
October 29, 2019

ขอเชิญบุคลากรสุขภาพและผู้สนในเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Palliative Care in Advance Dementia วิทยากรโดย Adj. Assoc, Prof. Allyn Hum 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น การสมัครลงทะเบียนภายใน 11 ธ.ค. 2562 ทาง www.karunruk.com ดูโครงการประชุม ดูกำหนดการ […]

เนื่องด้วยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กำหนดจัดประชุมวิชาการ หัวข้อ Sciences, Arts, and Experiences in Advance Care Planning วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องอโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/32cjUMy หรือ QR Code […]

  ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการ หัวข้อ Advance Care Plan from theory to practice: Thai perspective เนื่องด้วยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กำหนดจัด การประชุมปฏิบัติการ หัวข้อ Advance Care Plan from theory to practice: Thai perspective ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 […]

Load more

เว็บที่เกี่ยวข้อง

เว็บที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ