thapsocie@gmail.com 043 366655
เชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อเรื่อง Development of Palliative Care services in Singapore
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 1216 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ขอเชิญร่วมอบรม Quality Assessment in Palliative Care
สไลด์ประกอบการประชุมวิชาการ Palliative Care in End-Stage Renal Disease
ความเป็นมาของสมาคมฯ

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เป็นองค์กรที่พัฒนามาจากเครือข่าย palliative care ในโรงเรียนแพทย์ (Medical Schools Palliative Care Network, MS-PCARE) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ในแผนงานโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ระยะ 4 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ สร้างเครือข่าย พัฒนาคน และพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในบริบทของสังคมไทย

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 1.  เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทของสังคมไทย
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับบุคลากรทุกระดับ
 3. รวบรวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานและการวางแผนนโยบายการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
 4. ประสานงานกับองค์กรที่ให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายทั้งในและต่างประเทศ
 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้กับประชาชน
 6. สนับสนุนการทำงานของบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว ทางด้านวิชาการ บริหารจัดการ งานวิจัย และสุขภาวะในการทำงาน
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต
 1. โครงการสร้างความตระหนักเรื่องวิถึสู่การตายอย่างสงบ [ความตาย พูดได้]
 2. โครงการสร้างและจัดการความรู้ระบบบริการสาธารณสุขที่สร้างเสริมสุขภาวะ
 3. โครงการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุขในการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการศึกษาทางระบาดวิทย
 4. โครงการสานต่อกิจกรรมเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และเภสัชกร
 6. โครงการฝึกพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาและผู้ดูแลผู้ป่วย

พันธกิจของสมาคมฯ

มุ่งมั่นในการร่วมมือกัน พัฒนาให้เกิดการดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

Conference

โครงการ อบรม “Workshop วิทยากรต่างประเทศ” โดย ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักการและเหตุผล ปัจจุบันงานด้าน palliative care ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น โดยมีการจัดตั้ง ศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทั่วทุกจังหวัดของประเทศ ในขณะเดียวกัน จาเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้ การปฏิบัติ และการพัฒนาคุณภาพให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ดังนั้น ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรม “Workshop วิทยากรต่างประเทศ” ขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้าน […]

Downloads

  ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล้าง บทเรียน ความท้าทาย การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง : การดูแล Palliative Care การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Decision-making around commencing dialysis Grief and Bereavement Care Renal Supportive Care EthicsRSC_Dr Frank Brennan

News

ประชุมวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อ “Palliative Care in End-Stage Renal Disease” จัดโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมพยาบาลโรคไต วันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ   วันที่ 7 กันยายน 2560                    ห้องอโนมา แกรนด์ 8.00-8.30       […]

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ การประชุมวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี

Downloads

ดาวน์โหลดสไลด์ การประชุมวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  1 นโยบายด้านการดูแลฯ – พญ.ฉันทนา  1 นโยบายด้านการดูแลฯ – นพ. ชูชัย ศรชำนิ  2 อาสาสมัครสงขลา  3 Best practice – พัฒนา PC ยโสธร  3 […]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Symptom Management in Palliative Care November 9 – 11, 2016 ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลดข้อมูลได้จากลิงค์ด้านล่าง 1. Principles of Symptom Management 2. Pain Assessment 3. Pain Management 4. Case Discussion […]

Load more

เว็บที่เกี่ยวข้อง

เว็บที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ