thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วงท้ายของชีวิต

1. โครงการสร้างความตระหนักเรื่องวิถึสู่การตายอย่างสงบ [ความตาย พูดได้]

2. โครงการสร้างและจัดการความรู้ระบบบริการสาธารณสุขที่สร้างเสริมสุขภาวะ

3. โครงการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณสุขในการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการศึกษาทางระบาดวิทยา

4.1 โครงการสานต่อกิจกรรมเครือข่าย Palliative Care ในโรงเรียนแพทย์

4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และเภสัชกร

4.3 โครงการฝึกพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาและผู้ดูแลผู้ป่วย