thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ การประชุมวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี

โครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พลังเครือข่าย” วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 โรงแรงเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ประชุมวิชาการ หัวข้อ  Palliative Care for Pharmacists  จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18-19 พ.ค. 2559 ห้องประชุมมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 102 คน   วัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด […]

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Palliative home care and community participation workshop วันที่ 17-18   มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม กฤษณา 1 ชั้น 1 โรงแรมพิมานการ์เด้นบูติก โฮเทล ขอนแก่น จำนวนผู้เข้าอบรม 66 คน จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์

การจัดอบรม หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Intensive Course in Palliative Care for Nurse Trainers) วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2558 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ณ ห้องประชุมสายวิสุทธิ์ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่  

จัดโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศครีนครินทร์       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าอบรม 116 คน  

1 2 3