thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญบุคลากรสุขภาพเข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2565 ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย หัวข้อ “Palliative Care in Disruptive Era” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ปิดรับลงทะเบียนวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส่วนราชการต่างๆ ที่รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการต้นสังกัด   ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่นี่ ดู CV ของวิทยากรได้ที่นี่ […]

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ International Virtual Conference “Community-Based Palliative Care: The way Forward” Aug 26-27, 2021 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_74Cx2oNiQ_akIbEB_wBxFw ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่นี่ 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง คำแนะนำการดูแลประคับประคองในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนะนำโดย กรมการแพทย์ ร่วมกับสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย และ Thai Palliative Care Network ดาวน์โหลดคำแนะนำได้ที่ http://www.thaps.or.th/wp-content/uploads/2021/05/Recommendation-PC-and-Covid19.pdf

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32nd TASP Annual Scientific Meeting 2021 ในรูปแบบการประชุม Virtual Meeting ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ยังมีงาน Pre-congress จัดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยสแกน QR-CODE หรือกด link นี้ https://virtual-meeting.live/home.php ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7167010, 081-1707010 […]

ขอเรียนเชิญบุคลากรสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2564 ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย หัวข้อ “CARE AT THE END OF LIFE” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30- 16.45 น.   ปิดรับลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (ปิดลงทะเบียนแล้ว) ท่านสามารถดูกำหนดการประชุมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่นี่ ดู CV ของวิทยากรได้ที่นี่ […]

News

ประกาศสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ที่ 1/2564 แถลงการณ์ของสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เรื่อง “การใช้ยาโอปิออยด์ในวาระสุดท้ายของชีวิต (End of life)” อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ คำสั่งจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ตามทะเบียนเลขที่ 9/2560 ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ตามความในหมวดที่ 1 ข้อ 4 (4.5) วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้กับประชาชน จากมติคณะกรรมการบริหารสมาคม […]

ประกาศรับสมัครการฝึกอบรม Symptom Management in Palliative Care วันที่ 8-9 กันยายน 2563 จัดโดยศุนย์การุณรักษ์ รพ.ศรีนครินทร์ วิทยากรต่างประเทศจาก Australia และ Malaysia แปลการอบรมโดย อ.นภา หลิมรัตน์ รูปแบบการเรียนรู้: เรียนผ่าน Application Zoom Meeting กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย – การบรรยายเพื่อให้องค์ความรู้การจัดการอาการที่มีความสำคัญในผู้ป่วยระยะท้าย – case […]

เนื่องด้วยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการทางไกล หัวข้อ Management of Dyspnea in Palliative Care ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom Meeting วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยสามารถชมย้อนหลังได้ในระยะเวลา 3 เดือน ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส่วนราชการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการต้นสังกัด […]

เนื่องด้วยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กำหนดจัดประชุมวิชาการทางไกลประจำปี 2563 หัวข้อ Palliative Care in Pandemic ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom Webinar วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยรับชมย้อนหลังได้ในระยะเวลา 3 เดือน ขอเรียนเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการทางไกลดังกล่าว (ขออภัย ปิดรับลงทะเบียนแล้ว) การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส่วนราชการ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการต้นสังกัด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปสเตอร์ที่แนบด้านล่างนี้ ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์ ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ […]

1 2 3 10