thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ประชุมวิชาการ หัวข้อ Palliative Care for Pharmacists
June 21, 2016
0

ประชุมวิชาการ หัวข้อ  Palliative Care for Pharmacists 

จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 18-19 พ.ค. 2559

ห้องประชุมมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 102 คน

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักการต่างๆ             ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
  2. เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย รวมทั้งนำแนวคิดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้
  3. เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของเภสัชกร   ให้สามารถดูแลผู้ป่วยระยะท้ายร่วมกับทีมสุขภาพได้
Confusion โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
Confusion โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล
ตัวเเทน เภสัชกร จากเขต 7 สรุปสาระสำคัญการเข้าถึง Opioids
ตัวเเทน เภสัชกร จากเขต 7 สรุปสาระสำคัญการเข้าถึง Opioids
รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล การนำยาออกสำหรับผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล การนำยาออกสำหรับผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
วิทยากร พว.เเพงพรรณ ศรีบุญลือ Dyspnea Attack
วิทยากร พว.เเพงพรรณ ศรีบุญลือ Dyspnea Attack
วิทยากรจาก อย. คุณวิภา เต็งอภิชาติ
วิทยากรจาก อย. คุณวิภา เต็งอภิชาติ
เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารประกอบการอบรม