thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ภาพในงานอบรม Palliative care for pharmacist
July 1, 2014
0

 

อบรม palliative care for pharmacist วันที่ 22-23 มิย 57 เป็นหลักสูตรอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับเภสัชกรจากทั่วประเทศpalliative_care_for_pharmacist001 palliative_care_for_pharmacist002 palliative_care_for_pharmacist003 palliative_care_for_pharmacist004 palliative_care_for_pharmacist005 palliative_care_for_pharmacist006 palliative_care_for_pharmacist007