thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
Conference
ภาพงานอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
August 3, 2014
0

ทางสมาคมผู้ป่วยระยะท้ายได้จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Training of Palliative Care for Trainers) ระยะเวลา 5 วัน ระหว่าง วันที่ 19 -23 กรกฏาคม 2557 

140419 140433 140434 140438 140923