thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
โครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พลังเครือข่าย”
September 12, 2016
0
โครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลังเครือข่าย
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 โรงแรงเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
ภาพรวมผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาพรวมผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่สอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่สอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กล่าวรายงาน
รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กล่าวรายงาน
ทีมวิทยากร
ทีมวิทยากร
ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส วิทยากร หัวข้อ มาตรา 12 Advance care plan กับบทบาททีมสุขภาพ
ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส วิทยากร หัวข้อ มาตรา 12 Advance care plan กับบทบาททีมสุขภาพ
พระไพศาล วิสาโล วิทยากร หัวข้อ เยียวยาผู้เยียวยา
พระไพศาล วิสาโล วิทยากร หัวข้อ เยียวยาผู้เยียวยา
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
โปสเตอร์ส่งเข้าประกวด
โปสเตอร์ส่งเข้าประกวด
ชนะเลิศประกวดโปสเตอร์และ oral presentation ระดับโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอุดรธานี
ชนะเลิศประกวดโปสเตอร์และ oral presentation ระดับโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอุดรธานี
ชนะเลิศประกวดโปสเตอร์และ oral presentation ระดับโรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลพล
ชนะเลิศประกวดโปสเตอร์และ oral presentation ระดับโรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลพล
ชนะเลิศประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง โรงพยาบาลหนองสองห้อง
ชนะเลิศประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง โรงพยาบาลหนองสองห้อง