thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
โครงการฝึกอบรมหัวข้อ Palliative Care Symptom Management workshop
December 28, 2015
0

จัดโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศครีนครินทร์       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558

จำนวนผู้เข้าอบรม 116 คน

ผู้เข้ารับการอบรมรับฟังบรรยาย
ผู้เข้ารับการอบรมรับฟังบรรยาย
บรรยากาศการอบรม บรรยายโดย Associate Professor Ghauri Aggarwal
บรรยากาศการอบรม บรรยายโดย Associate Professor Ghauri Aggarwal
บรรยากาศ การอบรม บรรยายโดย Dr.Jan Maree Davis
บรรยากาศ การอบรม บรรยายโดย Dr.Jan Maree Davis
บรรยากาศการอบรม บรรยายโดย Dr.Ednin Humsah
บรรยากาศการอบรม บรรยายโดย Dr.Ednin Humsah
 วิทยากรบรรยาย Associate Professor Ghauri Aggarwal
วิทยากรบรรยาย Associate Professor Ghauri Aggarwal

 

วิทยากรและผู้เข้าอบรมบางส่วน ถ่ายภาพร่วมกัน

DSC_0114
มอบของที่ระลึกให้วิทยากร