thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดอบรม หลักสูตรสำหรับผู้ฝึกอบรมพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Intensive Course in Palliative Care for Nurse Trainers) วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2558 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ณ ห้องประชุมสายวิสุทธิ์ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่  

จัดโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศครีนครินทร์       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าอบรม 116 คน  

วัตถุประสงค์ : เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ แพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์การดูแลรักษาอาการทางกายผู้ป่วยที่บ้าน หลังจากเสร็จสิ้นเวทีแล้วจำทำการถอดบทเรียนความรู้ทั้งหมด เพื่อจัดทำเป็นหนังสือ กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์ พยาบาล จำนวน 25 คน ที่มีประสบการณ์การดูแลรักษาอาการทางกายผู้ป่วยที่บ้าน ระยะเวลา : ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 สถานที่ : ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชลรีสอร์ท  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  

วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมอบรมติดต่อ คุณองอาจ ลบบำรุง โทร 043-366655 และ lobbumrung.work@gmail.com

จัดโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Certificate Course in Palliative Medicine ณ ห้องประชุมหน่วยมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ วันที่ 27 กรกฎาคม – 15 กันยาย2558 มีแพทย์เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 7 ท่าน

1 3 4 5 6 7 10