thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์
News

ประชุมวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อ “Palliative Care in End-Stage Renal Disease” จัดโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมพยาบาลโรคไต วันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ   วันที่ 7 กันยายน 2560                    ห้องอโนมา แกรนด์ 8.00-8.30       […]

Downloads

ดาวน์โหลดสไลด์ การประชุมวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  1 นโยบายด้านการดูแลฯ – พญ.ฉันทนา  1 นโยบายด้านการดูแลฯ – นพ. ชูชัย ศรชำนิ  2 อาสาสมัครสงขลา  3 Best practice – พัฒนา PC ยโสธร  3 […]

News

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในช่วยท้ายของชีวิต “สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี ” วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหล Brochure  

โครงการประชุมวิชาการ เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พลังเครือข่าย” วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 โรงแรงเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ประชุมวิชาการ หัวข้อ  Palliative Care for Pharmacists  จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18-19 พ.ค. 2559 ห้องประชุมมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 102 คน   วัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด […]

Conference

ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการด้าน Palliative Care ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวข้อ Pain and Palliative Care for Doctors, Communication skills in Palliative care workshop, และ Basic Certificate Course in Palliative Medicine”   ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – […]