thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เภสัชกรและผู้ที่สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กำหนดการจัดอบรม ดังนี้

News

ความตายเป็นสิ่งแน่นอนสำหรับทุกชีวิต แต่ขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เพราะเราไม่อาจกำหนดหรือคาดทำนายได้ว่าจะตายเมื่อใด ที่ไหน และด้วยสาเหตุอะไร

ใบสมัครสมาชิกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย การชําระเงิน โอนเขาบัญชี สมาคมบริบาลผูป!วยระยะทาย ธนาคารไทยพาณิชย’ สาขา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง  บัญชีออมทรัพย’ เลขที่ 167-267964-7 ค าสมัครสมาชิก 500 บาท ตลอดชีพ สิทธิประโยชนที่ไดรับ ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการประจําประจำปี ได้รับข่าวสารทางวิชาการและความเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทางวิชาการของสมาคมฯ ฟรี

Conference

เชิญร่วมงาน Singapore palliative Care conference 2014 จัดขึ้น วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2014 (Pre-Conference Workshop) วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2014 (Main Conference) สถานที่จัดงาน Singapore Polytechnic Convention Centre ประเทศสิงคโปร์ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spcconference.com

Conference

งานเริ่มวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น1 โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                 Download PDF    

News

Before I die – พร้อมก่อนตาย ความตายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากพูดถึง เพราะความตายถูกเชื่อมโยงแนบสนิทกับความพลัดพรากสูญเสีย ยิ่งชีวิตที่ไม่คุ้นเคยกับการตายและความตายด้วยแล้ว ความตายยิ่งน่ากลัวหนักขึ้นไปอีก จริงหรือที่ความตายมีแต่แง่มุมลบๆ ? จริงหรือที่ความตายพูดถึงในที่สาธารณะไม่ได้ ? โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกาและภาคีเครือข่าย ขอเชิญทุกท่านสำรวจ ทบทวน ใคร่ครวญความตายในแง่มุมอื่นๆ และร่วมตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ในกิจกรรม…    “Before I die พร้อมก่อนตาย”       วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2556  ณ ลานอีเดน ชั้น 1 […]