thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
Who Cares? We Do!
September 16, 2014
0

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ครั้งที่ 2

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 – การประชุมวิชาการ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 – Pre-congress
ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ครั้งที่ 2

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ

แผ่นพับ_2ndTHAPSconference

แนะนำที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี THAPS Conference

  1. โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-343097, 043-203158
  2. โรงแรมยูอิน .43-2444555
  3. นาย่า รีสอร์ท 043-239165
  4. บ้าน พ พาน ดอท คอม 043-333708
  5. ไอ โฮเทล 043-343888

2ndTHAPSconference-Final