thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
รับสมัครการฝึกอบรม Symptom Management in Palliative Care
August 24, 2020
0

ประกาศรับสมัครการฝึกอบรม Symptom Management in Palliative Care

วันที่ 8-9 กันยายน 2563
จัดโดยศุนย์การุณรักษ์ รพ.ศรีนครินทร์

วิทยากรต่างประเทศจาก Australia และ Malaysia
แปลการอบรมโดย อ.นภา หลิมรัตน์

รูปแบบการเรียนรู้: เรียนผ่าน Application Zoom Meeting

กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย

– การบรรยายเพื่อให้องค์ความรู้การจัดการอาการที่มีความสำคัญในผู้ป่วยระยะท้าย
– case presentation เพื่อการเรียนรู้ในแง่มุมการปฏิบัติจริง ระหว่างการทำ case presentation มีการถามตอบในจุดที่มีความสำคัญ เพื่อให้ได้แง่มุมในเชิงปฏิบัติ
– การทำ case exercise เพื่อฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองหรือในรูปทำงานกลุ่ม
– การนำเสนอ case exercise แก่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้

ผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ศูนย์การุณรักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปสเตอร์
ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม