thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Grief and Bereavement Workshop and Team Empowermentวันที่ 13 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558
October 9, 2015
0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Grief and Bereavement Workshop and Team Empowerment
ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558
จัดโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร
รศ.พญ.นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างความตระหนักเรื่องวิถีสู่ความตายอย่างสงบ (สนับสนุนโดย สสส.)
และ พว.สุธีรา พิมพ์รส พยาบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
มีแพทย์ และพยาบาลเข้าร่วมการอบรม 30 คน

DSC_0080DSC_0104 DSC_0102 DSC_0043