thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
Basic Certificate Course in Palliative Medicineวันที่ 27 กรกฎาคม – 15 กันยาย2558
October 9, 2015
0

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Basic Certificate Course in Palliative Medicine
ณ ห้องประชุมหน่วยมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่
วันที่ 27 กรกฎาคม – 15 กันยาย2558
มีแพทย์เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 7 ท่าน

20150811_164311 20150814_15181820150810_165659