thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์
Downloads
EPEC Project
February 23, 2015

จัดประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนา EPEC Curriculum ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   ดาวน์โหลด เอกสารกำหนดการ และ ใบสมัครได้ที่นี่ 1.  เอกสารกำหนดการ 2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ […]