thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
Conference
ขอเชิญร่วมอบรม Quality Assessment in Palliative Care
January 15, 2018
0

โครงการ อบรม “Workshop วิทยากรต่างประเทศ” โดย ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานด้าน palliative care ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น โดยมีการจัดตั้ง ศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทั่วทุกจังหวัดของประเทศ ในขณะเดียวกัน จาเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้ การปฏิบัติ และการพัฒนาคุณภาพให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ดังนั้น ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรม “Workshop วิทยากรต่างประเทศ” ขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้าน palliative ในแต่ละสาขา จากประเทศชั้นนา มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในงาน Palliative care แก่บุคลากรที่ทำงาน

 

ดูรายละเอียดคลิก

 

ดาวโหลดหนังสือเชิญคณบดี คณะแพทยศาสตร์/ผู้อานวยการโรงพยาบาล/ผู้อานวยการสถาบนั /นายแพทย์สาธารณสุข

คลิกที่นี่

ใบสมัคร work shop วิทยากรต่างประเทศ Quality Assessment

คลิกที่นี่

กำหนดการรอบรม Workshop Quality assessment in PC

คลิกที่นี่