thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์
Conference

โครงการ อบรม “Workshop วิทยากรต่างประเทศ” โดย ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักการและเหตุผล ปัจจุบันงานด้าน palliative care ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น โดยมีการจัดตั้ง ศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทั่วทุกจังหวัดของประเทศ ในขณะเดียวกัน จาเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้ การปฏิบัติ และการพัฒนาคุณภาพให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ดังนั้น ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรม “Workshop วิทยากรต่างประเทศ” ขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้าน […]

ประชุมวิชาการ หัวข้อ  Palliative Care for Pharmacists  จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18-19 พ.ค. 2559 ห้องประชุมมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 102 คน   วัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด […]

Conference

ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการด้าน Palliative Care ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวข้อ Pain and Palliative Care for Doctors, Communication skills in Palliative care workshop, และ Basic Certificate Course in Palliative Medicine”   ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – […]

โครงการฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลผู้สอนเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Training of the Trainers for Palliative Care Ward Nurse) ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 2559 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติก โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

Conference

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายได้ร่วมกับกรมการแพทย์และภาคีเครือข่ายจัดการอบรม 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016) Theme “Hospice-Palliative Care: New Paradigm to Integral health service” การดูแลแบบประคับประคอง: กระบวนทัศน์ใหม่บูรณาการสาธารณสุขไทยไร้รอยต่อ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ […]

จัดโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศครีนครินทร์       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าอบรม 116 คน  

วัตถุประสงค์ : เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ แพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์การดูแลรักษาอาการทางกายผู้ป่วยที่บ้าน หลังจากเสร็จสิ้นเวทีแล้วจำทำการถอดบทเรียนความรู้ทั้งหมด เพื่อจัดทำเป็นหนังสือ กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์ พยาบาล จำนวน 25 คน ที่มีประสบการณ์การดูแลรักษาอาการทางกายผู้ป่วยที่บ้าน ระยะเวลา : ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 สถานที่ : ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชลรีสอร์ท  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  

จัดโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์