thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการ หัวข้อ  Palliative Care for Pharmacists  จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18-19 พ.ค. 2559 ห้องประชุมมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 102 คน   วัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด […]

Conference

ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการด้าน Palliative Care ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวข้อ Pain and Palliative Care for Doctors, Communication skills in Palliative care workshop, และ Basic Certificate Course in Palliative Medicine”   ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – […]

โครงการฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลผู้สอนเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Training of the Trainers for Palliative Care Ward Nurse) ระหว่างวันที่ 13 – 15 ม.ค. 2559 ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติก โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

Conference

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายได้ร่วมกับกรมการแพทย์และภาคีเครือข่ายจัดการอบรม 2nd National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2016) Theme “Hospice-Palliative Care: New Paradigm to Integral health service” การดูแลแบบประคับประคอง: กระบวนทัศน์ใหม่บูรณาการสาธารณสุขไทยไร้รอยต่อ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ […]

จัดโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศครีนครินทร์       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558 จำนวนผู้เข้าอบรม 116 คน  

วัตถุประสงค์ : เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ แพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์การดูแลรักษาอาการทางกายผู้ป่วยที่บ้าน หลังจากเสร็จสิ้นเวทีแล้วจำทำการถอดบทเรียนความรู้ทั้งหมด เพื่อจัดทำเป็นหนังสือ กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์ พยาบาล จำนวน 25 คน ที่มีประสบการณ์การดูแลรักษาอาการทางกายผู้ป่วยที่บ้าน ระยะเวลา : ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 สถานที่ : ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชลรีสอร์ท  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  

จัดโดยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายร่วมกับศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์