thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กำหนดจัดประชุมวิชาการ หัวข้อ Sciences, Arts, and Experiences in Advance Care Planning วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องอโนมา แกรนด์ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/32cjUMy หรือ QR Code […]

  ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการ หัวข้อ Advance Care Plan from theory to practice: Thai perspective เนื่องด้วยสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย กำหนดจัด การประชุมปฏิบัติการ หัวข้อ Advance Care Plan from theory to practice: Thai perspective ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 […]

Conference

โครงการ อบรม “Workshop วิทยากรต่างประเทศ” โดย ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักการและเหตุผล ปัจจุบันงานด้าน palliative care ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น โดยมีการจัดตั้ง ศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทั่วทุกจังหวัดของประเทศ ในขณะเดียวกัน จาเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้ การปฏิบัติ และการพัฒนาคุณภาพให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ดังนั้น ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรม “Workshop วิทยากรต่างประเทศ” ขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้าน […]

ประชุมวิชาการ หัวข้อ  Palliative Care for Pharmacists  จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ เภสัชกรและผู้สนใจงานด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ศูนย์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18-19 พ.ค. 2559 ห้องประชุมมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 102 คน   วัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด […]

Conference

ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการด้าน Palliative Care ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวข้อ Pain and Palliative Care for Doctors, Communication skills in Palliative care workshop, และ Basic Certificate Course in Palliative Medicine”   ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – […]