thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
การประชุมวิชาการ Palliative care in Oncology
August 15, 2016
0
1-11-1นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และนายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ
นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และนายกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ผศ.พญ.สมใจ แดงประเสริฐ
Keynote lecture : Associate Professor Ghauri Aggarwal
Keynote lecture : Associate Professor Ghauri Aggarwal
Keynote lecture : Professor David Currow
Keynote lecture : Professor David Currow
รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ นายกสมาคมมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ Gap in Oncology
รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ นายกสมาคมมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ Gap in Oncology
วิทยากรบรรยาย หัวข้อ Update on Palliative Oncology
วิทยากรบรรยาย หัวข้อ Update on Palliative Oncology
วิทยากรบรรยาย หัวข้อ Multidisciplinary case discussion: A woman with advance ovarian cancer
วิทยากรบรรยาย หัวข้อ Multidisciplinary case discussion: A woman with advance ovarian cancer
วิทยากรบรรยาย หัวข้อ Multidisciplinary case discussion: A man with advance lung cancer
วิทยากรบรรยาย หัวข้อ Multidisciplinary case discussion: A man with advance lung cancer
บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ