thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง คำแนะนำการดูแลประคับประคองในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนะนำโดย กรมการแพทย์ ร่วมกับสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย และ Thai Palliative Care Network ดาวน์โหลดคำแนะนำได้ที่ http://www.thaps.or.th/wp-content/uploads/2021/05/Recommendation-PC-and-Covid19.pdf