thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
ข่าวประชาสัมพันธ์
News

Before I die – พร้อมก่อนตาย ความตายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากพูดถึง เพราะความตายถูกเชื่อมโยงแนบสนิทกับความพลัดพรากสูญเสีย ยิ่งชีวิตที่ไม่คุ้นเคยกับการตายและความตายด้วยแล้ว ความตายยิ่งน่ากลัวหนักขึ้นไปอีก จริงหรือที่ความตายมีแต่แง่มุมลบๆ ? จริงหรือที่ความตายพูดถึงในที่สาธารณะไม่ได้ ? โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกาและภาคีเครือข่าย ขอเชิญทุกท่านสำรวจ ทบทวน ใคร่ครวญความตายในแง่มุมอื่นๆ และร่วมตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ในกิจกรรม…    “Before I die พร้อมก่อนตาย”       วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2556  ณ ลานอีเดน ชั้น 1 […]

Conference

เมื่อวันพุธที่ 4  กันยายน 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2  ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดงานประชุมเสวนาเพื่ออภิปรายในหัวข้อ “มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  ในทัศนคติของขององค์กรวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” โดยเชิญผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรฐานฯ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพในอนาคต ดังลำดับต่อไปนี้ […]

Conference
วัน Palliative Care โลก
September 3, 2013

12 ตุลาคม 2556 คำขวัญ: Achieving Universal Coverage of Palliative Care: Dispelling the myths ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.worldday.org/

News
APHN e-Newsletter: August 2013
August 21, 2013

SPECIAL HIGHLIGHTS: 12th Australian Palliative Care Conference – 3 to 6 September 2013 21st International Conference of Indian Association of Palliative Care, abstract submission deadline is 31 August 2013 Invitation to bid […]

News

ในวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา – หนังสือเชิญ – แผ่นพับ – ใบชำระเงินธนาคาร – รายละเอียดโครงการ – รายละเอียดสถานที่พักใกล้ที่ประชุม ที่มา : http://www.nur.psu.ac.th/nur/news_show.aspx?id=4146

Conference

วันนี้ (9 ส.ค.56)  เวลา 14.30 น. ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงบรรยายเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย” พระราชทานแก่ศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โดยมี ศ. นพ. ประสิทธิ์  วัฒนาภา รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช  และรศ.นพ. รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ […]

News

โรงแรมพินนาเคิล ลุมพินี ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ติดต่อคุณยุพิน วัฒนวิทย์ 081-8549570 ราคาห้องเดี่ยว/คู่ 1,400 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า) โรงแรมสีลม วิลเลจ ถ.สีลม ติดต่อคุณวรรัตน์ บุษปะบุตร 087-5158766 Standard room 1,300 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า) Superior room 1,450 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า) Deluxe room […]

Conference

กรุณาลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 กันยายน 2556 ท่านจะได้จองที่นั่งใน workshop ฟรี !!! ดาว์นโหลด แบบฟอร์มใบลงทะเบียนได้ที่นี่   ดาว์นโหลด แผ่นพับรายละเอียดได้ที่นี่ หัวข้อการบรรยาย Keynote Lecture Palliative Care Development in Developing Country: Where are we Going? วิทยากร: Dr. Rosalie J. Shaw Home Based […]

วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 นายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และคณะกรรมการ เข้าพบคุณไพโรจน์ และท่านผู้หญิงอรสา ล่ำซำ เพื่อรับเงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสมาคม