thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
APHC 2013-Party‏
November 17, 2013
0

ภาพบรรยายภายในงาน 10TH ASIA PACIFIC HOSPICE CONFERENCE 2013 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 11-13 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชา และจากหลากหลายประเทศ ได้เข้าร่วมงานนี้

Party‏