thapsocie@gmail.com 043 366655 มือถือ 094 018 4301
Workshop on Ethics in Palliative Care
September 15, 2019
0

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสุขภาพที่สนใจงานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Ethics in Palliative Care” ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแบบประคับประคอง สำหรับบุคลากรแพทย์ พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย และแพทย์พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมฯทางเว็บไซต์ www.karunruk.com ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีประชุมวิชาการหน่วยการุณรักษ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-425457-3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2019 (ทั้งนี้ไม่นับเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

จัดโดย ศูนย์การุณรักษ์ ร่วมกับงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารแนบ
โปสเตอร์โครงการอบรม
โครงการอบรม
หนังสือเชิญถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล
แบบตอบรับการอบรม

หรือคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข้างต้นทั้งหมดที่นี่